Poziv za zakup ugostiteljskih kućica za vrijeme održavanja Adventa u Križevcima

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 35/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i čl.27.st.3. Statuta Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada Križevaca” broj 4/09, 1/13, 1/16 i 1/18) gradonačelnik Grada Križevaca objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za zakup ugostiteljskih kućica za vrijeme održavanja Adventa u Križevcima

1.
Grad Križevci poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, kao i prodaje robe koje u svom asortimanu imaju tradicionalne proizvode (med, vino, rakija, fritule i sl.), te ostale nenavedene prigodne predmete, da podnesu ponude za zakup sajamskih kućica u vrijeme održavanja Adventa u Križevcima.
2.
Ugostiteljske kućice će biti smještene na Strossmayerovom trgu, a vrijeme na koje se daje zakup kućica je od 07. prosinca 2018. godine do 11. siječnja 2019. godine.
Obvezno minimalno radno vrijeme kućice je:
od nedjelje do četvrtka od 10,00 do 13,00 sati i od 17,00 do 23,00 sata,
petkom i subotom od 10,00 do 23,00 sata
,a odnosi se na razdoblje od 07. prosinca do 1. siječnja 2019.
Iznimno, za doček Nove godine minimalno radno vrijeme kućica je od 10,00 do 02,00 sata.

3.
Predmet zakupa su 5 drvenih kućica dimenzija 2 x 2 m s osiguranim strujnim priključkom za obavljanje minimalno sljedećih djelatnosti:
a) 1 kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – uz obveznu prodaju kuhanog vina, čaja i tople čokolade
b) 1 kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – uz obveznu prodaju rakija i likera
c) 1 kućica zaobavljanje ugostiteljske djelatnosti– uz obveznu prodaju fritula i palačinki
d) 2 kućice obavljanje ugostiteljske djelatnosti – uz obveznu prodaju najmanje dvije vrste kobasica

Dozvoljava se zakup jedne kućice i za prodaju svega prethodno navedenoga skupa kao i ostalih prigodnih proizvoda.
4.
Grad Križevci će:
dati na korištenje drvene kućice, na lokaciji Strossmayerov trg,
prirediti prigodnu terasu uz klizalište, a u neposrednoj blizini kućica,
organizirati će svakodnevni odvoz otpada,
osigurati priključak struje u svakoj kućici. Maksimalna snaga struje po kućici iznosi 2.2 kW.

5.
Zakupoprimac kućice je obvezan:
ishoditi suglasnosti potrebne za obavljanje djelatnosti za koje je to potrebno (kao što su obavljanje ugostiteljske djelatnosti i prodaje na otvorenom),
pobrinuti se da su kućice i ostali objekti prigodno dekorirani i okićeni,
pridržavati se komunalnog reda, te čuvati javne površine i kućice od bilo kakvog oštećenja.

6.
Početni iznos zakupnine iznosi 4800 kn za 35 dana, po kućici.

7.
Sudjelovati mogu ponuditelji koji imaju registriranu kućnu radinost, obrt ili tvrtku ili su članovi udruge koja u svom statutu ima registriranu prodajnu djelatnost te slijedom toga mogu izdavati račune i provoditi fiskalizaciju.
Izbor ponuditelja izvršiti će Organizacijski odbor Adventa.
Davanje u zakup sajamskih kućica izvršit će se temeljem prikupljenih pisanih ponuda. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine za pojedinu kućicu, uz zadovoljenje svih ostalih uvjeta iz javnog poziva.
Ako dva ili više ponuditelja ponude isti iznos, odabrat će se ponuditelj kojima prebivalište ili sjedište na području Grada Križevaca. Ukoliko su oba ponuditelja sa područja Grada Križevaca odabrati će se ponuda koja je zaprimljena ranije.
Kućice nije dozvoljeno davati u podzakup.

8.
Zakupodavci će moći odabirati kućicu redoslijedom prema najvišoj ponudu. U slučaju istog iznosa prednost ima prije zaprimljena ponuda.

9.
Ponuda treba sadržavati:
presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa,
presliku dokumenta iz kojeg je vidljivo da je prijavitelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju se natječe,
osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi, adresa, OIB, kontakt telefon,
detaljan opis usluge koja se nudi,
ponuđeni iznos u kunama za sajamsku kućicu i
potvrdu Grada Križevaca da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Križevcima.
Ponuditelj može dostaviti ponudu samo za jednu kućicu.
10.
Ponude se upućuju na adresu Grad Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom za „Javni natječaj za zakup kućica u vrijeme održavanja Adventa u Križevcima – ne otvaraj“ i adresom ponuditelja s druge strane omotnice.
11.
Rok za dostavu ponuda, je 16. studeni 2018. godine (petak).
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

12.
S odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o zakupu adventske kućice. Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, ponuditi će se sklapanje ugovora slijedećem rangiranom ponuditelju.
U slučaju odustajanja nakon sklapanja ugovora ili nepridržavanja stavki ugovora Grad ima pravo ponuditi kućicu slijedećem rangiranom ponuditelju uz zadržavanje ponuđene cijene od prvobitnog ponuditelja.

Sve informacije u vezi ovog Natječaja, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove, soba broj 9 te na telefon 048/628-932.

Grad ima pravo poništenja Javnog natječaja ili djelomičnog poništenja pojedine točke istog, bez bilo kakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

GRADONAČELNIK
Mario Rajn