Prehrana za djecu u riziku od siromaštva

Grad Križevci je 20.07.2018. godine prijavio projekt Školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva na području Grada Križevaca u školskoj godini 2018.-2019. na Poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2018. – 2019.”, koji sufinancira Europska unija iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) te se provodi u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.

U okviru navedenog Poziva, namjenska bespovratna sredstva EU predstavljaju 85% ukupnih prihvatljivih javnih izdataka za prihvatljive troškove projekata. Pored toga, u namjenska sredstva uključena su i sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, koja predstavljaju 15% ukupnih prihvatljivih javnih izdataka za prihvatljive troškove projekta. Stoga se projekti financiraju u iznosu od 100% prihvatljivih troškova projekta, odnosno prijavitelj nije dužan osigurati vlastito sufinanciranje.

Grad Križevci je, nadalje, 16.11.2018. godine primio obavijest nakon završene procjene kvalitete projekta i provjere prihvatljivosti aktivnosti i izdataka, gdje je ostvario maksimalan broj bodova te je 11.12.2018. godine primljena i Odluka o financiranju projekta.

Po donošenju Odluke, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dostavilo je Gradu Križevcima Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, koji je Gradonačelnik Grada Križevaca Mario Rajn potpisao 21.12.2018. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 611.099,00 kuna, a osim Grada Križevaca, u projektu sudjeluju projektni partneri Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Osnovna škola ”Vladimir Nazor” Križevci i Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, koji organiziraju i provode besplatnu prehranu učenika u riziku od siromaštva u matičnoj i područnim školama.

Sredstva su predviđena za ukupno 617 učenika, i to za djecu u matičnim školama na području grada prema određenim kriterijima (kriteriji su dostupni u školama) te svu djecu u područnim školama, budući da su da se smatra da su djeca u ruralnim područjima u većem riziku od siromaštva.

Važno je napomenuti da je Grad Križevci s provedbom projekta krenuo od početka školske godine 2018.-2019., vodeći računa o tome da postupak evaluacije projekta može potrajati, a s obzirom na činjenicu da, ukoliko se projekt odobri, troškovi besplatne prehrane učenika koji zadovoljavaju propisane kriterije se priznaju za cijelu školsku godinu, neovisno o tome kada je donesena odluka o financiranju (dakle, i za mjesece koji su prethodili odluci o financiranju projekta). Stoga je Grad Križevci preuzeo rizik da će, ako projekt ne bude odobren, snositi troškove školske prehrane učenika u riziku od siromaštva te sa školskom prehranom u matičnoj školi i dostavom obroka u područne škole započeo već u rujnu.