Raspisan javni poziv za Savjet mladih

Gradsko vijeće Grada Križevaca objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Križevaca.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Križevaca koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Grada, a osniva se s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu.

Za člana Savjeta mladih i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području grada Križevaca koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Član Savjeta i njegov zamjenik ne mogu istovremeno biti vijećnici Gradskoga vijeća Grada Križevaca.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u roku 10 dana od dana objave javnog poziva, na propisanom obrascu.

Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti popis najmanje 30 mladih koji ističu kandidaturu.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike dostavljaju se Odboru za izbor i imenovanja Gradskoga vijeća Grada Križevaca zaključno do 25. siječnja 2019.

Sve dodatne informacije (uvjete javnog poziva, potrebne obrasce i podatke te sve ostalo vezano uz javni poziv i izbor) mogu se dobiti na službenoj stranici Grada  www.krizevci.hr

Na temelju članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada Križevaca” broj 5/14.) Gradsko vijeće Grada Križevaca objavljuje
JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Križevaca
I.
Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Grad) koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Grada, a osniva se s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu.
II.
Savjet mladih ima 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi Savjeta mladih imaju svoje zamjenike.
Za člana Savjeta mladih i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.
Član Savjeta i njegov zamjenik ne mogu istovremeno biti vijećnici Gradskoga vijeća Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).
Članove Savjeta mladih Grada Križevaca i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na vrijeme od 3 godine.
III.
Javni poziv za isticanje kandidatura objavljuje se na web stranici Grada Križevaca www.krizevci.hr i na Radio Križevcima.
IV.
Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu predložiti:
 udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
 učenička vijeća,
 studentski zborovi,
 pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine od najmanje 30 mladih.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz prethodnog stavka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.
V.
Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u roku 10 dana od dana objave javnog poziva, na propisanom obrascu i obvezno sadrže sljedeće podatke:
 naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, odnosno popis mladih koji čine neformalnu skupinu mladih,
 podatke o kandidatu i njegovom zamjeniku (ime i prezime, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, adresa prebivališta ili boravišta na području Grada),
 obrazloženje prijedloga iz kojeg je vidljivo zbog čega se kandidat predlaže,
 potpis ovlaštene osobe predlagatelja, a ukoliko se radi o neformalnoj skupini mladih, prijedlog potpisuje najmanje 30 mladih.
Uz prijedlog kandidatura ovlašteni predlagatelj je dužan priložiti i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata i njegovog zamjenika o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih odnosno njegovog zamjenika.
Nepravodobni i nepotpuni prijedlozi kandidatura ne razmatraju se.
Kandidature se podnose na prijavnici objavljenoj na web stranici Grada.
Predlagatelj je dužan uz kandidaturu dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidat ispunjava uvjete iz točke IV. ovog poziva (uvjerenje o prebivalištu ili boravištu kandidata).
Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti popis najmanje 30 mladih koji ističu kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, datum i godina rođenja, potpis i OIB.
VI.
Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike dostavljaju se Odboru za izbor i imenovanja Gradskoga vijeća Grada Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci s naznakom: “Kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Križevaca” zaključno do 25. siječnja 2019..
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 628-961 ili osobno na navedenoj adresi.
VII.
Odbor za izbor i imenovanja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.
Izvješće i popis kandidatura dostavlja Gradskom vijeću i objavljuje na web stranici Grada te na Radio Križevcima.
Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravit će Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s Popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavit će se na web stranici Grada i na Radio Križevcima.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA