Zakon o potpomognutim područjima

KAO DIO OPĆE POLITIKE REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE OD 4. SIJEČNJA NA SNAZI DVA VAŽNA ZAKONA

S 4. siječnja 2019. godine na snazi su dva važna zakona kao dio politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske: Zakon o potpomognutim područjima (NN 118/2018) i Zakon o brdsko-planinskim područjima (NN 118/2018).
Potpomognuta područja definirana su člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/2017) i to na način da status potpomognutog područja stječe:
-jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstana u I. ili II. skupinu iz članka 34. ovog Zakona
-jedinica lokalne samouprave razvrstana u I., II., III. ili IV. skupinu iz članka 35. ovog Zakona.
Koprivničko-križevačka županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstana je u II. skupinu i ima status potpomognutog područja.
Od 25 jedinica lokalne samouprave gradova i općina u Koprivničko-križevačkoj županiji 21 općina razvrstana je u II., III. i IV. skupinu i imaju status potpomognutog područja. U II. skupinu razvrstane su općine: Novo Virje, Sokolovac, Sveti Petar Orehovec, Ferdinandovac, Kloštar Podravski, Gornja Rijeka, Legrad i Gola. U III. skupinu razvrstane su općine: Rasinja, Sveti Ivan Žabno, Hlebine, Kalnik, Podravske Sesvete, Koprivnički Bregi, Virje i Peteranec. U IV. skupinu razvrstane su općine: Drnje, Đelekovec, Molve, Novigrad Podravski i Koprivnički Ivanec.
Status potpomognutog područja u Koprivničko-križevačkoj županiji nema samo općina Kalinovac i gradovi Koprivnica, Križevci i Đurđevac.
Mjere i projekti za razvoj potpomognutih područja sukladno članaku 11. Zakona o potpomognutom području utvrđuju se Programom održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja kojeg će Vlada Republike Hrvatske donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
Zakon o brdsko-planinskim područjima u članku 7. definira da se pod brdsko-planinskim područjima razumijevaju područja čija nadmorska visina, nagib, vertikalna raščlanjenost terena te njima uvjetovane pedološke, klimatske i druge prirodne osobitosti predstavljaju otežane uvjete za život i rad stanovnika.
Odluku o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.