Program održivog razvoja lokalne zajednice za 2019. godinu

Objavljen javni poziv

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice”.
Cilj Programa je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.
Ukupna sredstva Programa iznose 76.000.000,00 kuna i raspoređuju se na ulaganja iz područja:
unapređenja komunalne, socijalne i javne infrastrukture u iznosu od 60.000.000,00 kuna
pripreme infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak u iznosu od 16.000.000,00 kuna.
Za Koprivničko-križevačku županiju indikativna raspoloživa sredstva iznose 4.800.000,00 kuna.
U 2018. godini po istom programu odobreno je 18 projekata u ukupnom iznosu od 3.700.000,00 kuna.
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17), a to su: Novo Virje, Sokolovac, Sveti Petar Orehovec, Ferdinandovac, Kloštar Podravski, Gornja Rijeka, Legrad, Gola, Rasinja, Sveti Ivan Žabno, Hlebine, Kalnik, Podravske Sesvete, Koprivnički Bregi, Virje, Peteranec, Drnje, Đelekovec, Molve, Novigrad Podravski i Koprivnički Ivanec te Koprivničko-križevačka županija.
Prihvatljive aktivnosti su: radovi na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi ili adaptaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.
Prihvatljivi objekti su: objekti iz područja unapređenja komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripreme infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.
Prihvatljivi iznos sufinanciranja: najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva razvrstan prema stupnju razvijenosti i iznosi:
– za jedinice lokalne samouprave iz I. skupine – 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice lokalne samouprave iz II. skupine – 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice lokalne samouprave iz III. skupine – 20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice lokalne samouprave iz IV. skupine – 25% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine – 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
– za jedinice područne (regionalne) samouprave iz II. skupine – 20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje projekata.
U postupku odabira Korisniku se može odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kuna uključujući PDV. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.
Rok za podnošenje zahtjeva je 11. ožujka 2019. godine do 16,00 sati.