Nakon odluke ministarstva križevački gradonačelnik poručio oporbi: “Populizam i destrukcija u Križevcima ne prolaze već 6 godina”

Na 13. sjednici križevačkog predstavničkog tijela, koja se održala 14. ožujka, povela se poduža rasprava oko donošenja Odluke o osnivanju prava građenja na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Križevaca.

S obzirom na razne insinuacije kako je tijekom sjednice došlo do kršenja Poslovnika Gradskog vijeća Grada Križevaca i da sjednica nije održana u skladu sa zakonom, Ministarstvo pravosuđa i uprave, poslalo je dopis u kojem je jasno naznačeno kako su sve odluke donesene na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca donesene sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dakle, na zakonit način.

Njihov dopis prenosimo u cijelosti.

Ministarstvo pravosuđa i uprave zaprimilo je dana 17. ožujka 2023. godine zahtjev za provođenje nadzora zakonitosti rada na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca, održanoj 14. ožujka 2023. godine, koji su uputili Klub vijećnika SDP-a te vijećnici Gradskog vijeća Denis Maksić, Ivica Švagelj, Marko Vrbanec i Ivan Majdak. U svom zahtjevu ukazuju na kršenje odredbe članka 64. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Križevaca, s obzirom da predsjednik nije prekinuo sjednicu u trenutku u kojem na sjednici više nije bila prisutna većina od ukupnog broja vijećnika, koja je potrebna za raspravljanje (tzv. kvorum).

Vezano za isti predmet, Ministarstvo je dana 21. ožujka 2023. godine zaprimilo molbu za davanjem mišljenja o zakonitosti 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Križevaca koju je uputila pročelnica Upravnog odjela za pravne i opće poslove Grada Križevaca, a u prilogu koje molbe je dostavljen skraćeni zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Križevaca, potpisan po zapisničarki, Sandri Vuketić.

Sukladno ovlastima ovog Ministarstva temeljem članka 78.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine”, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), u postupku nadzora izvršen je uvid u dostavljenu dokumentaciju: Poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Križevaca od 7. ožujka 2023. godine, Poslovnik Gradskog vijeća Grada Križevaca (pročišćeni tekst od 28. ožujka 2022. godine) te Skraćeni zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Križevaca.

Uvidom u Skraćeni zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Križevaca održane 14. ožujka 2023. godine, utvrđeno je da je na početku sjednice bilo prisutno 16 od ukupno 19 članova koliko ih broji Gradsko vijeće. Prije glasovanja o dnevnom redu, na raspravi je predsjednik Gradskog vijeća dao prijedlog da se 6. točka, „Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Križevaca”, pomakne i postane točkom 2. dnevnog reda, o čemu se povela rasprava. Tijekom rasprave, u dva je navrata određena stanka, prvi puta na traženje vijećnika Antonija Sirovca, u trajanju od 5 minuta, a drugi puta na inicijativu predsjednika Gradskog vijeća, Igora Frbežara, u trajanju od 20 minuta. S obzirom da je neposredno prije početka druge stanke vijećnik Antonio Sirovec najavio da će neki vijećnici napustiti sjednicu, nakon druge stanke predsjednik Gradskog vijeća je ponovno prebrojio prisutne vijećnike.

Utvrđeno je da je tijekom stanke sa sjednice Gradskog vijeća otišlo 7 vijećnika a pridružio se jedan, pa je konstatirano da je na sjednici prisutno 10 vijećnika. Budući da 10 vijećnika čini većinu od ukupnog broja članova Gradskog vijeća, sjednica je nakon pauze nastavljena jednoglasnim odbacivanjem prijedloga o pomicanju točke 6. i usvajanjem dnevnog reda iz Poziva na 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Križevaca. Sve daljnje odluke na sjednici donesene su sa po 10 vijećničkih glasova te do kraja sjednice više nije bilo promjena u broju prisutnih vijećnika.

Uvidom u Poslovnik Gradskog vijeća Grada Križevaca, utvrđeno je da je njime, vezano uz prekid sjednice, u članku 64. propisano:

Sjednicu će predsjednik prekinuti ako se za njenog trajanja utvrdi da nema više potrebnog broja prisutnih vijećnika i u drugim slučajevima utvrđenim ovim Poslovnikom, te zakazati nastavak sjednice za određeni sat istog dana ili za drugi dan i sat.

O odgodi i nastavku prekinute sjednice pismeno se izvješćuju vijećnici koji nisu bili prisutni.”

Temeljem iznijetog, ovo Ministarstvo očituje se kako slijedi:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odredbom članka 33. stavka 1. propisuje da se način rada predstavničkog tijela uređuje poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu sa Zakonom i statutom. Odredba članka 34. stavka 3. propisuje da sjednice predstavničkog tijela saziva i njima predsjeda predsjednik predstavničkog tijela, koji i predstavlja to tijelo. Odredba članka 36. stavka 1. Zakona propisuje da predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova tog tijela.

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Gradsko vijeće Grada Križevaca uredilo je svoj način rada Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Križevaca. Odredbom članka 64. stavka 3. Poslovnika utvrđeno je da se prisutnost članova Gradskog vijeća utvrđuje u ovim slučajevima: na početku sjednice, onda kada predsjednik Gradskog vijeća ocijeni da nije prisutan dovoljan broj vijećnika te onda kada to zatraži najmanje 1/3 vijećnika.

Sukladno odredbama Zakona (koje su detaljnije razrađene Poslovnikom), predsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca predsjeda sjednicama i predstavlja Gradsko vijeće, slijedom čega, primjerice, utvrđuje broj prisutnih vijećnika, rezultate glasovanja, određuje stanke, dostavlja donesene odluke na nadzor i slično. Dakle, predsjednik ima pravo i dužnost sazivati i upravljati sjednicom kao i održavati red na sjednici, pri čemu postupa prema vlastitoj ocjeni a sukladno odredbama zakona i općih akata Grada Križevaca. Iz ovog razloga niti Zakon niti, u načelu, poslovnici predstavničkih tijela ne ograničavaju predsjednika u tome da isti u bilo kojem trenutku tijekom sjednice odredi stanku, ukoliko ocijeni da za to postoji razlog i potreba a u cilju pravilnog nastavka rada na konkretnoj sjednici.

Glede navoda iz zahtjeva grupe vijećnika Grada Križevaca da je došlo do grube povrede odredbe članka 64. Poslovnika kada je, bez obavijesti odsutnim vijećnicima o vremenu nastavka prekinute sjednice, nastavljen rad Gradskog vijeća, ističe se da je, uvidom u Skraćeni zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća, utvrđeno da je u periodu u kojem je u vijećnici bilo nazočno 16 od ukupno 19 članova Gradskog vijeća (dakle, kvorum) predsjednik Gradskog vijeća odredio stanku, a ne prekid sjednice, u trajanju od 20 minuta. Prema tome su svi prisutni vijećnici imali saznanja o daljnjem tijeku sjednice (među njima i vijećnici koji su tijekom iste stanke napustili sjednicu). Iz Skraćenog zapisnika također proizlazi da je protekom, druge po redu, stanke na sjednici bilo prisutno 10 vijećnika što je, s obzirom na ukupan broj članova Gradskog vijeća te odredbe Zakona i Poslovnika, dovoljan broj vijećnika za postojanje kvoruma, odnosno za nastavak rada Gradskog vijeća na sjednici.

Vezano za ispunjenje uvjeta iz odredbe članka 64. Poslovnika, prema kojoj će predsjednik obvezno prekinuti sjednicu ukoliko se za njezina trajanja utvrdi da nema više potrebnog broja prisutnih vijećnika, ističe se da je, uvidom u Skraćeni zapisnik, utvrđeno da je predsjednik Gradskog vijeća u dvije prigode tijekom sjednice utvrđivao prisutan broj članova tog tijela, te je oba puta utvrdio da je na sjednici prisutna većina članova predstavničkog tijela. U skladu s odredbama Zakona i Poslovnika, da bi se na sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca moglo raspravljati i odlučivati, potrebno je da je na njoj prisutna većina od ukupnog broja vijećnika“. S obzirom da za vrijeme trajanja sjednice nije utvrđeno da na njoj nema potrebnog broja prisutnih vijećnika, nisu nastupile okolnosti iz kojih bi, niti prema Zakonu niti prema Poslovniku, proizlazila obveza predsjednika da sjednicu prekine pa, posljedično, niti da dalje postupa kao da je prekid određen.

Prema iznesenome, a osobito s obzirom na činjenicu da je uvidom u Skraćeni zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Križevaca održane 14. ožujka 2023. godine utvrđeno da je tijekom 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Križevaca na sjednici vijeća za vrijeme raspravljanja i odlučivanja bila prisutna, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Križevaca propisana kao potrebna, većina od ukupnog broja članova Gradskog vijeća, utvrđeno je da je predmetna sjednica održana u skladu sa zakonom. S tim u skladu i odluke donesene na 13. sjednici Grada Križevaca donesene su sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dakle, na zakonit način.

Nakon odluke Ministarstva na društvenim mrežama oglasio se i križevački gradonačelnik Mario Rajn.

“Zadnja sjednica Gradskog vijeća održana je sukladno zakonu kako smo i tvrdili, a sada je to potvrdilo i ministarstvo.
Pozivam gradsku oporbu da umjesto besplodnih prijava i odlaženja sa sjednica, pokuša iskoristiti Gradsko vijeće za konstruktivne i konkretne prijedloge za građane.
Populizam i destrukcija u Križevcima ne prolaze već 6 godina. Svoj posao radimo odgovorno i po zakonu, za dobrobit građana od kojih dobivamo povjerenje na izborima”, poručio je gradonačelnik.