Kreditni program za žene poduzetnice

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisala je kreditni program za žene poduzetnice s godišnjom kamatom od 2%.
Kredit mogu koristiti trgovačka društva, obrtnici, OPG, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove a namijenjen je za ulaganja u materijalnu (zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada) i nematerijalnu imovinu (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize) te trajna obrtna sredstva (do 30% iznosa kredita).

Najniži iznos kredita je 80.000 kn a najviši 700.000 kn, a ugovara se u kunama uz kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti bez PDV-a. 

Rok otplate je 12 godina uključujući poček koji može trajati do 2 godine, odnosno 5 godina kod podizanja i/ili restrukturiranja dugogodišnjih nasada. 

Više informacija na linku.