Mihaela Kemenović – za razvoj poljoprivrede

Razgovor – Mihaela Kemenović : predsjednica Odbora za selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

Grad Križevci će u 2019. godini dodjeljivati potpore poljoprivrednim proizvođačima kako bi se pomoglo razvoju poljoprivrede u križevačkom kraju koji je pretežno poljoprivredni. O tome će biti riječi na sjednici Gradskog vijeća u ponedjeljak kada će se razmatrati prijedlog Proračuna za 2019. godinu. O novinama smo porazgovarali s predsjednicom Odbora Mihaelom Kemenović:

“Cilj ovog odbora je da razmotri i daje mišljenja o prijedlozima odluka i programa i drugih akata kojima se uređuje pitanje poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja. Prati stanje i predlaže poduzimanje mjera za razvoj sela i poljoprivrede koja je zadnjih 20-tak godina uvelike devastirana raznim nepoticajnim mjerama. To zahtjeva pojačani angažman svih političkih aktera na državnoj i lokalnoj razini. Prilikom razmatranja prijedloga Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu uključila sam po prvi puta i vanjske suradnike, osim članova samog odbora, stručnjake iz sfere poljoprivredne proizvodnje koji su najbolje upoznati s problemima u poljoprivredi i koji su dali kvalitetne prijedloge koji su ušli i u prijedlog Proračuna za 2019. godinu” – kaže Mihaela Kemenović.

“U rad odbora pozvala sam i sve klubove vijećnika i stranaka koje djeluju u Gradskom vijeću. Zadovoljna sam da su svojim angažmanom također pridonijeli konačnom prijedlogu Programa potpora za 2019. godinu. Smatram da bez obzira na politički predznak, svatko bi trebao dati svoj doprinos kako bi što bolje bili na usluzi samim poljoprivrednim proizvođačima.”

Što je novo u programu potpora poljoprivredi za slijedeću godinu?

“U programu smo zadržali neke postojeće mjere za koje smatramo da su dobre, ali ima i nekih novosti. Uveli smo program za iznajmljivanje zajedničkih prerađivačkih kapaciteta. Bilo bi smješteno u Razvojnom centru i tehnološkom parku, a upravljao bi Križevački poduzetnički centar. Zamišljeno je kao jedna linija gdje bi se pakirao med, džemovi, sokovi. Korisnici bi bile fizičke i pravne osobe s područja Grada i morali bi biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Jedna od novina za 2019. godinu je analiza tla čime bi se definiralo optimalnije korištenje poljoprivrednog zemljišta, odnosno koje kulture bi bile pogodne za proizvodnju na tom tlu. Svrha je da se proizvođači bilja orijentiraju na proizvodnju upravo onih kultura koje na tom tlu obećavaju najveće prinose te da ih se plasira na tržište i po višoj cijeni od tradicionalnih kultura koje se uzgajaju na tom određenom području. Zamišljeno je da bi se u 2019. godini uzelo do 80 prosječnih uzoraka tla.
Napravili smo detaljnu analizu koliko čega ima na području grada sa pripadajućim naseljima. U stočarstvu je to ukupno 1396 posjednika koji se bave uzgojem: goveda ima 9332 komada, ovaca 1676, koza 292 grla, magaraca 12, konja 188, svinja 13 771, peradi 98 874 i tu je došlo do povećanja.

Od kultura, najviše se na našem području sije tradicionalno kukuruz i to na 3 800 ha, pšenica ozima na 683 ha, ječam ozimi na 428 ha, jari na 33, soja za stočnu hranu na 118 ha, tritikale ozimi na 248, zob na 110, lucerna na 236 ha, djetelina na 53 hektara.”

Koje su novosti u programu potpora?

“Valja naglasiti da je iznos potpora za 2019. godinu veći za 100.000 kuna. Značajno je za napomenuti kratke lance opskrbe, čeka se važeća zakonska regulativa jer je cilj da se smanji broj posrednika u lancu i da poljoprivredni proizvođači direktno prodaju svoje proizvode krajnjem potrošaču. Tu je zamišljen i jedan mali dućan u kojem bi se plasirali proizvodi lokalnih proizvođača, o čemu ćemo više dok to zaživi – nadamo se kako smo planirali. Dosadašnji programi koji su se pokazali značajni ostaju: program potpore za korištenje uzgojno vrijednog genetskog materijala u stočarstvu, potpora za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama, ostaje i program za očuvanje izvornih pasmina peradi, kokoši križevačka kukmica, subvencija kamata na kredite za nabavu repromaterijala za proljetnu sjetvu što bi proširili i na jesensku.
Cilj je da budemo istinski servis našim proizvođačima bez obzira kojom granom se bave” – napominje predsjednica Odbora za selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Grada Križevaca Mihaela Kemenović.