Obavijest proizvođačima jabuke i kruške!

Jabuke i kruške na području Koprivničko-križevačke županije nalaze se u fazi nabubrenih pupova i otvaranja vršnih pupova.
Nakon provedene rezidbe, voćarima preporučamo da obave zaštitu nasada jabuka i krušaka nekim od pripravaka na osnovi bakra (Nordox 75 WG, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Champion WG 50, Champion Flow SC, Cuprablau Z, Bordoška juha Caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP-Manica, Rame Caffaro 32 WP, Neoram WG, Cupra, Codimur SC, Copper key flow).
Koncentraciju pripravka prilagodite fenofazi jabuke i kruške u trenutku primjene. Primjenom navedenih pripravaka saniraju se rane od rezidbe te preventivno štiti od ranih infekcija uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Zaštita bakrenim pripravcima obavezna je mjera u nasadima jezgričavog voća u kojima je proteklih sezona evidentirana bakterijska palež (Erwinia amylovora).

Radi suzbijanja prezimljujućih stadija štitastih uši (npr. kalifornijske štitaste uši Quadraspidiotus perniciosus ), jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka (Panonichus ulmi) bakrenom pripravku možete dodati parafinsko ulje (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal Neu, Ovipron Top, Ovitex) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i ulja (Crveno ulje, Modro ulje, Red Fox).

Za toplih dana s temperaturom iznad 15°C moguća je masovnija pojava jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum). Kemijske mjere zaštite od jabučnog cvjetara potrebne su samo ako je štetnik prisutan u voćnjaku i to u kritičnom broju (npr. ako se otresanjem na 100 izboja pronađe više od 20-30 cvjetara). Najugroženiji su manji voćnjaci uz šume te njih kao i voćnjake u kojima su proteklih godina zabilježene štete treba redovito pregledavati! Posljednjih nekoliko sezona najviše šteta od jabučnog cvjetara bilježimo u voćnjacima na kalničkom području. Za suzbijanje jabučnog cvjetara dopuštenje imaju pripravci Decis 2,5 EC i Poleci plus. Navedeni pripravci nisu dopušteni u integriranoj proizvodnji jezgričavog voća.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.