Danas imendan slave Dorotea, Valerija, Darinka i Zdravko!

Ime Dorotea je grčkog porijekla. Ima isto značenje kao i ime Teodora, dar božiji, jer su u osnovi nastali od istih riječi theos što znači Bog i riječi doron znači dar. Ostali oblici ovog imena su Dora, Dorja i Doroteja.

Staro slavensko ime izvodi porijeklo od osnove “dar (darivati)”, u prenosnom značenju “nesebičan u dobročinstvu” ili “onaj koji je dar (poklon) sa neba”, ” da u životu bude darivan”. Takođe se tumači da je izvedeno od grčkog “Dareios” izvorno iz perzijskog “dara” u znacenju “imati, posjedovati”.

Valerija je ime latinskog porijekla izvedeno od riječi “valerianus” i ima značenje- ona koja je jaka.

Zdravko je muško ime domaćeg porijekla a izvedeno jeod korjenа ‘zdrаv’. Slavenska imena potiču često još od predkršćanskog ili srednjovjekovnog razdoblja. Za razliku od drugih kultura, slavenska imena se nisu odnosila na bogove i oružja nego su po pravilu opisivala osobine povezane sa željom za sretan život nosioca imena pa otuda i imena kao što je i ime Zdravko. Najpoznatija javna ličnost na našem podneblju koja nosi ovo ime je Zdravko Čolić.