Obavijest proizvođačima jagoda!

Posljednjih sedam dana obilježilo je vrlo kišovito vrijeme i niska temperatura zraka što pogoduje razvoju sive plijesni (Botrytis cinerea) na jagodama u fazi cvatnje te osobito u dozrijevanju plodova. Rizik od sive plijesni zbog dugog zadržavanja vlage na jagodama uzgajanim na otvorenom iznosi 100%, ali zbog visoke relativne vlage i slabijeg provjetravanja ugrožene su i jagode u zaštićenim prostorima.

Pregledom jagoda uzgajanih u zaštićenim prostorima zabilježili smo i pojavu simptoma pepelnice jagode te jači napad jagodine lisne uši (Chaetosiphon fragaefolii) i koprivine grinje (Tetranychus urticae), dok je na jagodama na otvorenom na nekim lokacijama zabilježena veća populacija voćnih pipa koje oštećuju list jagode.

Prilikom odabira fungicida i prema potrebi insekticida vodite računa o karenci i maksimalno dozvoljenom broju tretiranja odabranim sredstvom.

Tablica 1: Fungicidi kraće karence dozvoljeni na jagodama

Naziv preparataNamjena Karenca Napomena
Pyrus 400 SCsiva plijesan3
Signumsiva plijesan3
Scalasiva plijesan3
Teldorsiva plijesan3Jagoda na otvorenom
Switch 62,5 WGsiva plijesan7
Armicarbpepelnica jagode1Dozvoljen u eko proizvodnji
Quadrispepelnica jagode3Ne tretirati po vrućem i vjetrovitom vremenu
Ortivapepelnica jagode3
Zakeopepelnica jagode3
Zaftra AZT 250 SCpepelnica jagode3
Zato 50 WGpepelnica jagode3
Pointerpepelnica jagode3
Karathane gold 350 ECpepelnica jagode3
Crystalpepelnica jagode3
Systhane 20 EWpepelnica jagode 3

Tablica 2: Insekticidi i akaricidi kraće karence dozvoljeni na jagodama

Naziv preparataNamjena Karenca Napomena
Assetlisne uši, stjenice2Dozvoljen u eko proizvodnji
Fastac 10 EClisne uši, štitasti moljci3
Decis 2,5 EClisne uši3
Decis 100 EClisne uši3
Poleci pluslisne uši, tripsi3
Scattolisne uši3
Rotor superlisne uši3
Ritmuslisne uši3
Calypso SC480lisne uši, octena mušica ploda3
Vertimec PROtripsi, koprivina grinja3Jagoda u zaštićenom prostoru
Milbeknockgrinje1
Apachekoprivina grinja3Jagoda u zaštićenom prostoru
Laserkalifornijski trips3

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.