Međunarodni dan ljudskih prava- 10. prosinca

Međunarodni se dan ljudskih prava obilježava svake godine 10. prosinca, na dan kada je potpisana Opća deklaracija Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima 1948. godine. Tada je prvi
put u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika.
Obilježavanjem Međunarodnog dana ljudskih prava se jednoznačno ističe značaj Deklaracije u navođenju činjenice da se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.
Deklaracija time predstavlja opći standard za sve ljude i narode, naglašavajući da svaki pojedinac i svaki član društva treba nastojati kroz poučavanje i obrazovanje promicati poštovanje ovih prava i sloboda te naprednim nacionalnim i međunarodnim mjerama osigurati
djelotvorno priznavanje i poštovanje ovih općih prava.
Počevši od temeljnog prava „da se sva ljudska bića rađaju slobodna, jednako vrijedna i imaju
ista prava“ kao i da „imaju pravo uživati sva prava i slobode navedene u ovoj Deklaraciji bez iznimke“, Deklaracija sadrži i osnovna ekonomska, socijalna i kulturna, kao i građanska i politička prava.
Nakon usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima, članovi UN-a su razvili dva međunarodna sporazuma o građanskim i političkim pravima, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, a
među mnogim zemljama u svijetu i Republika Hrvatska je supotpisnica Deklaracije.
Najčešće osnove na temelju kojih hrvatski građani imaju pritužbe na diskriminaciju su
nacionalno podrijetlo, vjera i dob, i to u područjima rada, zapošljavanja, javnog informiranja i
medija te pravosuđa i uprave.